Obowiązek Informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie, adres al. Jana Pawła II 39a, 31-864 Kraków (dalej „WSE”).
 2. Inspektorem ochrony danych w WSE jest Pan Piotr Pieniążek, al. Jana Pawła II 39a, 31-864 Kraków.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji na studia oraz kształcenia na nich po zawarciu z WSE umowy o świadczenie usług edukacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) i c) RODO,
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:
  • a. W przypadku Pani/Pana rezygnacji z przyjęcia na studia lub nieuruchomienia kierunku studiów w WSE przez okres nie dłuższy niż 1 miesiąc od daty zgłoszenia rezygnacji i odbioru dokumentacji.
  • b. W przypadku nieprzyjęcia na studia przez okres procedury odwoławczej i odbioru złożonych dokumentów, lecz nie dłużej niż 6 miesięcy od daty zakończenia rekrutacji.
  • c. W przypadku przyjęcia na studia przez okres studiów i zgodnie z art. 4 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie dokumentacji przebiegu studiów z dnia 16.09.2016 r. przez okres 50 lat od ich ukończenia.
 5. Pani/Pana dane osobowe dane nie będą nikomu udostępniane, chyba że będzie to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest WSE (np. obsługa systemów informatycznych) lub wynikać to będzie z przepisów prawa.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo:
  • a. W przypadku kandydatek/kandydatów na studia w procesie rekrutacji prawo dostępu do swoich danych osobowych, a także dokonywania zmian, żądania ich usunięcia na zasadach określonych przepisami RODO.
  • b. W przypadku studentek/studentów prawo dostępu do swoich danych osobowych, a także dokonywania zmian, żądania ich usunięcia na zasadach określonych przepisami RODO, z uwzględnieniem właściwych przepisów w zakresie dokumentacji przebiegu studiów.
 9. Z Administratorem można skontaktować się poprzez adres e-mail daneosobowe@wse.krakow.pl lub pisemnie na adres siedziby

Przeczytałem i akceptuję